Տարբերակ 1.01
Ուժի մեջ է 21.06.2019 թվականից


ARMED բջջային հավելվածի օգտագործման կանոններ եվ գաղտնիության քաղաքականություն

Սույն փաստաթուղթը սահմանում է ARMED բջջային հավելվածի (Հավելված) օգտագործման կանոնները և տվյալների գաղտնիության քաղաքականությունը։
Սույն փաստաթուղթը (ներառյալ դրա հետագա փոփոխությունները և լրացումները) համարվում է Ձեր և SYLEX SA ընկերության (այսուհետ՝ Մատակարար) միջև կնքված պայմանագիր և գործում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ Դուք օգտագործում եք Հավելվածը։ Սույն փաստաթղթով սահմանվում են նաև Հավելվածի միջոցով Ձեզ տրամադրվող ծառայությունների մատուցման ընդհանուր պայմանները։
Հավելվածը բեռնելով և մուտք գործելու համար գործողություններ կատարելով՝ Դուք հավաստում եք, որ ծանոթացել եք սույն փաստաթղթին և ընդունում եք դրա բոլոր դրույթները՝ առանց վերապահումների:

Ծառայություններ, մտավոր սեփականություն և օգտագործման լիզենզիա

 • Հավելվածը փոխկապակցված է Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային առողջապահության միասնական տեղեկատվական համակարգին (այսուհետ՝ Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգ) և թույլ է տալիս ընտրել բժիշկ, գրանցել ու չեղարկել այցեր և կատարել նմանատիպ այլ գործողություններ (Հավելյալ ծառայություններ)։
 • Հավելվածի միջոցով Ձեզ հասանելի Հավելյալ Ծառայություններ մատուցողը Էլեկտրոնային առողջապահության ազգային օպերատոր փակ բաժնետիրական ընկերությունն է (այսուհետ՝ Օպերատոր)։
 • Հավելվածից օգտվելու համար անհրաժեշտ է գրանցված լինել Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգում՝ համաձայն Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի օգտագործման կանոնների։
 • Հավելվածի և դրա տարրերի նկատմամբ մտավոր սեփականության բոլոր իրավունքները պատկանում են SYLEX SA ընկերությանը և/կամ Օպերատորին։
 • Ձեզ տրվում է Հավելվածի օգտագործման անհատույց, անժամկետ, հետկանչելի և ոչ բացառիկ իրավունք՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։
 • Հավելվածը Ձեզ չի վաճառվում, և դրա նկատմամբ Ձեզ մտավոր սեփականության որևէ իրավունք չի փոխանցվում։
 • Դուք իրավունք չունեք Հավելվածը կրկնօրինակել, բազմացնել, վերամշակել, ձևափոխել, մշակել ածանցյալ ծրագրեր կամ հավելվածներ կամ Հավելվածն օգտագործել որևէ այլ՝ չարտոնված եղանակով։

Տեղեկատվական անվտանգություն

 • Հավելվածը բեռնելու և դրանից օգտվելու համար Ձեր հեռախոսը կամ այլ սարքը, որով ցանկանում եք օգտվել Հավելվածից, պետք է բավարարի առնվազն հետևյալ պայմաններին․
  • ունենա կայուն ինտերնետ կապ
  • լինի տեխնիկապես սարքին, վիրուսներից, այլ վնասարար և/կամ անհամատեղելի ծրագրերից զերծ։
 • Միևնույն սարքի վրա տեղադրված Հավելվածի մեջ կարելի է գրանցել մեկից ավելի անձանց հաշիվներ, ինչը նախատեսված է Ձեր խնամքի տակ գտնվող անձանց հաշիվները մեկ սարքից կառավարելու համար։ Արգելվում է Հավելվածի մեջ այլ անձանց հաշիվեր գրանցել, եթե Դուք չեք հանդիսանում նրանց օրինական ներկայացուցիչը կամ չունեք նրանց համաձայնությունը։
 • Դուք եք պատասխանատվություն կրում Ձեր սարքի օգտագործմամբ կատարված բոլոր գործողությունների համար՝ անկախ նրանից, թե այդ գործողությունները կատարվել են Ձեր իմացությամբ կամ թույլտվության, թե՝ ոչ: Ձեր սարքի վրա տեղադրված Հավելվածի միջոցով կատարված ցանկացած գործողություն համարվում է Ձեր կողմից կատարված։
 • Դուք պարտավոր եք`
  • Հավելվածից օգտվել ՀՀ օրենսդրությանը, սույն փաստաթղթի և Օպերատորի կողմից սահմանված այլ կանոններին ու պայմաններին համապատասխան` առանց խախտելու երրորդ անձանց իրավունքներն ու շահերը,
  • Հավելվածն օգտագործել բացառապես այն նպատակով, որի համար Ձեզ տրամադրվել է Հավելվածին հասանելիություն,
  • Հավելվածում գրանցվելուց հետո հեռախոսը կամ այլ սարքը, որի վրա տեղադրված է Հավելվածը, հասանելի չդարձնել երրորդ անձանց:
 • Արգելվում է՝
  • Հավելվածից օգտվել որևէ եղանակով, որը կարող է ազդել Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի և/կամ Հավելվածի ապահով և անխափան աշխատանքի վրա,
  • Հավելվածից օգտվել որևէ անօրինական կամ չթույլատրված նպատակով,
  • իրականացնել գործողություններ Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգին և/կամ Հավելվածին կամ դրանց որևէ մասին չթույլատրված հասանելիություն ստանալու և/կամ նման հասանելիությունը օգտագործելու նպատակով,
  • որևէ եղանակով վերացնել, վնասել կամ շրջանցել Հավելվածում առկա տեղեկատվական անվտանգության պատնեշները,
 • Անվտանգության նկատառումներից ելնելով՝ Հավելվածի միջոցով կատարված յուրաքանչյուր գործողություն ավտոմատ կերպով գրանցվում և պահպանվում է։
 • Հավելվածի բարելավման նպատակով Մատակարարը կարող է ժամանակ առ ժամանակ կատարել Հավելվածի թարմացումներ՝ թողարկելով նոր տարբերակներ։

Պատասխանատվություն

 • Հավելվածը Ձեզ տրամադրվում է ինչպես որ կա, և Դուք այն օգտագործում եք Ձեր պատասխանատվությամբ։
 • Մատակարարը և Օպերատորը չեն երաշխավորում, որ Հավելվածը և Հավելյալ ծառայությունները կաշխատեն առանց թերությունների կամ այլ խնդիրների, սակայն պարտավորվում են գործադրել ողջամիտ ջանքեր Հավելվածի և Հավելյալ ծառայությունների թերություններն ու խնդիրները բացառելու համար։
 • ՀՀ օրենսդրության, Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգից օգտվելու կանոնների կամ սույն փաստաթղթի խախտմամբ Հավելվածից օգտվելու հետևանքով մատակարարին, Օպերատորին կամ երրորդ անձանց պատճառված վնասի համար Դուք պատասխանատվություն եք կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։
 • Մատակարարը և Օպերատորը պատասխանատվություն չեն կրում երրորդ անձանց անօրինական գործողությունների, նրանց կողմից Հավելված անօրինական մուտքի, դրա չարտոնված կամ սխալ օգտագործման հետևանքով Ձեր կրած որևէ վնասի համար:
 • Մատակարարը և Օպերատորը պատասխանատվություն չեն կրում Հավելվածի և Հավելյալ ծառայությունների խափանումների համար, եթե դրանք հետևանք են իրենց վերահսկողությունից դուրս գտնվող հանգամանքների։

Անձնական տվյալների գաղտնիության քաղաքականություն

 • Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի միջոցով անձնական տվյալների մշակման կարգը սահմանվում է ՀՀ օրենսդրությամբ և համակարգի օգտագործման կանոններով, որոնց Դուք ծանոթանում և դրանք ընդունում եք համակարգում գրանցվելու ժամանակ։
 • Հավելվածում գրանցվելու համար Ձեզնից պահանջվում է տրամադրել Ձեր հանրային ծառայությունների համարանիշը և հեռախոսահամարը, որոնք օգտագործվում են Ձեզ նույնականացնելու և Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգում Ձեր անձնական էջի հետ կապ հաստատելու համար։
 • Գրանցման ժամանակ Ձեր տրամադրած տվյալները պահվում են այնքան ժամանակ, քանի դեռ Դուք Հավելվածից օգտվում եք, և օգտագործվում են Ձեզ նույնականացնելու նպատակով։
 • Ձեր տրամադրած հեռախոսահամարն օգտագործվում է Ձեր գրանցումը վավերացնելու նպատակով, ինչպես նաև կարող է օգտագործվել հետագայում՝ վավերացում պահանջող այլ գործողությունների ժամանակ։ Ձեր տրամադրած հեռախոսահամարը կարող է օգտագործվել նաև Ձեզ ծանուցումներ ուղարկելու համար։
 • Տրամադրելով հեռախոսահամար՝ Դուք երաշխավորում եք, որ այն պատկանում է Ձեզ, և պատասխանատվություն եք կրում դրա վավերության և հասանելիության համար։
 • Մատակարարը և Օպերատորը պատասխանատվություն չեն կրում Ձեր տրամադրած հեռախոսահամարի անվավերության, անհասանելիության կամ դրա միջոցով ուղարկված տեղեկատվությունը երրորդ անձանց հասանելի դառնալու պատճառով Ձեր կրած որևէ վնասի համար։
 • Հավելվածի հնարավորություններից լավագույնս օգտվելու համար անհրաժեշտ է Ձեր հեռախոսի կարգավորումների միջից ակտիվացնել տեղորոշման ծառայությունները։
 • Հավելվածն օգտագործելիս հնարավոր է ընտրել Հավելվածի լեզուն։ Ընտրված լեզվի վերաբերյալ տվյալները պահվում են այնքան ժամանակ, քանի դեռ Դուք շարունակում եք Հավելվածն օգտագործել։

Սույն փաստաթղթի փոփոխություններ

 • Մատակարարն իրավունք ունի սույն փաստաթղթում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ՝ դրանք հրապարակելով փաստաթղթի նոր, թարմացված խմբագրության (տարբերակի) տեսքով։
 • Նոր տարբերակն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, եթե դրանով սահմանված չէ ուժի մեջ մտնելու ավելի ուշ ժամկետ:
 • Փաստաթղթի տարբերակի համարը և դրա ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը նշվում է փաստաթղթի ամեն էջի վերին հատվածում։
 • Թարմացված տարբերակները մշտապես հասանելի կդառնան նույն հղումով, որին հետևելու և փոփոխություններին ծանոթանալու համար պատասխանատու եք Դուք:

Եզրափակիչ դրույթներ

 • Սույն փաստաթղթով չկարգավորված հարցերը կարգավորվում են ՀՀ օրենսդրությամբ:
 • Սույն փաստաթուղթը, Ձեր և Մատակարարի, ինչպես նաև Ձեր և Օպերատորի միջև հարաբերությունները կարգավորվում և մեկնաբանվում են ՀՀ օրենսդրության համաձայն։
 • Սույն փաստաթղթի և Հավելվածի օգտագործման կապակցությամբ ծագած վեճերը ենթակա են լուծման բացառապես ՀՀ իրավասու դատարաններում:

Սպասարկում

 • Հավելվածը և Հավելյալ ծառայությունները սպասարկվում են, համապատասխանաբար, Մատակարարի և Օպերատորի կողմից։
 • Հավելվածի և Հավելյալ ծառայությունների վերաբերյալ հարցերի, առաջարկների և բողոքների համար կարող եք դիմել՝ ՀՀ, Երևան, Հր․ Ներսիսյան 14/1, 1/2 տարածք, հեռ․՝ +37411202033, էլ․ փոստ՝ [email protected]