Հայաստանի Հանրապետության Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի օգտագործման և տվյալների գաղտնիության ընդհանուր կանոններ

Տարբերակ 1.04

Սույն փաստաթուղթը (այսուհետ՝ Ընդհանուր կանոններ) սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային առողջապահության միասնական տեղեկատվական համակարգից (այսուհետ՝ Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգ կամ Համակարգ) օգտվելու, տեղեկատվական անվտանգության, անձնական տվյալների գաղտնիության և պատասխանատվության վերաբերյալ պայմաններ և կանոններ, որոնք տարածվում են Համակարգի բոլոր Օգտատերերի վրա։

Սահմանումներ

Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգ՝ ենթակառուցվածքների և տեղեկատվության ամբողջություն, որն ապահովում է յուրաքանչյուր մարդու վերաբերյալ առողջապահական տվյալների մուտքագրումը, մշակումը, պահպանումը, արխիվացումը և օգտագործումը էլեկտրոնային միջավայրում։

Բաժանորդ՝ Հայաստանի Հանրապետությունում առողջապահության բնագավառում լիցենզավորված անձ, առողջության ապահովագրություն իրականացնող ապահովագրական ընկերություն, ինչպես նաև առողջապահության բնագավառի տվյալների հասանելիության իրավունք ունեցող պետական մարմիններ և կազմակերպություններ։

Լիազոր մարմին՝ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն։

Օպերատոր՝ «Էլեկտրոնային առողջապահության ազգային օպերատոր» ՓԲԸ։

Օգտատեր՝ Համակարգից օգտվող պացիենտ, բուժաշխատող կամ Բաժանորդի կամ Լիազոր մարմնի՝ իր գործառույթների (վարչական, վերահսկողական, մշտադիտարկման և այլ) կատարման նպատակով Համակարգն օգտագործող այլ աշխատակից։

Ընդհանուր դրույթներ

 • Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգ մուտքագրված տվյալները կարող են կիրառվել անձի վերաբերյալ բժշկական մանրակրկիտ տեղեկատվություն ստանալու և բժշկական ծառայությունների մատուցման համար, բժշկական ծառայությունների դիմաց փոխհատուցումներ կատարելիս, իսկ ապանձնավորված տվյալները՝ ուսումնասիրությունների, վերլուծությունների, մշտադիտարկումների նպատակով։
 • Համակարգի ենթակառուցվածքի և դրանում պահվող տվյալների բազայի ապանձնավորված տեղեկատվության սեփականատերը Հայաստանի Հանրապետությունն է։
 • Համակարգը կոնցեսիոն հիմունքներով կառավարում, սպասարկում և շարունակաբար բարելավում է Օպերատորը, որը գործում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ կնքված կոնցեսիայի պայմանագրով սահմանված իրավունքների և պարտավորությունների շրջանակներում:
 • Համակարգը գործում է հետևյալ սկզբունքների հիման վրա.
  1. Համակարգում ներառվող տեղեկատվությունը անձնավորված է, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի,
  2. տվյալների բազան միասնական է Համակարգի բոլոր մասնակիցների համար,
  3. տեղեկատվությունը ցանկացած պահի հասանելի է Համակարգի բոլոր իրավասու Օգտատերերին՝ իրենց լիազորությունների շրջանակներում,
  4. տեղեկատվությունը գաղտնի է և պաշտպանված։
 • Համակարգում անձնական էջ ունի Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային ծառայությունների համարանիշ ունեցող կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք ունեցող յուրաքանչյուր անձ։ Օրենքով սահմանված կարգով անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչված անձանց և մինչև 16 տարեկան անչափահասների անձնական էջերը կառավարում են նրանց օրինական ներկայացուցիչները։
 • Համակարգի ծրագրային ապահովման, ծրագրային հավելվածի և դրանց տարրերի նկատմամբ մտավոր սեփականության իրավունքները պատկանում են Հայաստանի Հանրապետությանը՝ ի դեմս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Ericsson Nikola Tesla d.d., Sylex Sarl կամ Մեյսիս Ապահով ընկերություններին։
 • Որպես Օգտատեր՝ Ձեզ տրվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Համակարգի ծրագրային ապահովումն օգտագործելու անհատույց, անժամկետ, հետկանչելի և ոչ բացառիկ իրավունք։
 • Պացիենտներից բացի, մյուս բոլոր Օգտատերերին Համակարգում հատկացվում են որոշակի իրավասությունների շրջանակ ունեցող դերեր (Բաժանորդի ադմինիստրատոր, բժիշկ, բուժքույր և այլն)։
 • Բոլոր Օգտատերերի համար Համակարգից օգտվելն անվճար է։
 • Դուք իրավունք չունեք Ձեզ տրված օգտագործման իրավունքը որևէ կերպով փոխանցել այլ անձի։
 • Դուք իրավունք չունեք ծրագրային ապահովումը կրկնօրինակել, վերամշակել, ձևափոխել, բազմացնել կամ օգտագործել որևէ չարտոնված եղանակով։

Տեղեկատվական անվտանգություն և պատասխանատվություն

 • Համակարգում առկա տվյալները պահվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող տվյալների կենտրոնում՝ առաջատար արտադրողների սարքավորումների վրա, Համակարգի հետ կապը պաշտպանված և գաղտնագրված է, ինչը երաշխավորում է տվյալների պաշտպանությունն ու անվտանգությունը։
 • Համակարգը պաշտպանվում է չարտոնված մուտքերից և հարձակումներից՝ ոլորտում կիրառվող լավագույն գործիքներով։
 • Համակարգը պարբերաբար թարմացվում և վերազինվում է՝ հաշվի առնելով տեխնոլոգիական վերջին զարգացումները։
 • Համակարգ մուտքն Oգտատերերի համար կատարվում է՝ օգտագործելով խիստ նույնականացման մեխանիզմներ, այն է՝ գրանցումը կատարվում է նույնականացման քարտի միջոցով։ Գրանցումից հետո հնարավոր է մուտք գործել Համակարգ նաև մուտքային անունով և գաղտնաբառով: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով՝ յուրաքանչյուր մուտքի ժամանակ կարող է պահանջվել նույնականացման կոդի մուտքագրում։
 • Որոշ սահմանափակ հնարավորություններից օգտվելու համար նույնականացման քարտով գրանցում կարող է չպահանջվել։
 • Համակարգին ամբողջական հասանելիություն ունենալու և դրանից լիարժեք օգտվելու համար Դուք պետք է բավարարեք հետևյալ պայմանները․
  1. Ունենաք կայուն ինտերնետ կապ,
  2. Օգտագործեք արդիական դիտարկիչ (browser),
  3. Համակարգիչը, որից մուտք եք գործում Համակարգ, պետք է լինի տեխնիկապես սարքին, վիրուսներից և այլ վնասարար ծրագրերից զերծ։ Այն պետք է ապահովված լինի օպերացիոն համակարգի վերջին անվտանգության թարմացումներով, հակավիրուսային համակարգով։
 • Դուք կարող եք Համակարգին սահմանափակ հասանելիություն ունենալ և որոշ հնարավորություններից օգտվել նաև Համակարգի ծրագրային հավելվածի միջոցով։
 • Դուք պարտավոր եք`
  1. Համակարգից օգտվել ՀՀ օրենսդրությանը, սույն Ընդհանուր կանոններին և Օպերատորի կողմից սահմանված այլ կանոններին ու պայմաններին համապատասխան,
  2. իրականացնել Ձեր նույնականացման քարտի, PIN/PUK ծածկագրերի, մուտքային անվան և գաղտնաբառի պատշաճ պաշտպանությունը և ինքնուրույն ձեռնարկել միջոցներ՝ կանխելու դրանց չարտոնված օգտագործումը որևէ երրորդ անձի կողմից,
  3. Համակարգ մուտք գործելու համար Ձեր կողմից օգտագործվող սարքը հասանելի չդարձնել երրորդ անձանց, եթե սարքի վրա բաց է Համակարգում Ձեր անձնական էջը:
 • Եթե Դուք բուժաշխատող եք կամ Բաժանորդի կամ Լիազոր մարմնի այլ աշխատակից, Դուք պարտավոր եք Համակարգում Ձեզ տրված իրավասություններն օգտագործել բացառապես Ձեր գործառույթները և աշխատանքային պարտականությունները կատարելու նպատակով։
 • Դուք իրավունք չունեք՝
  1. Համակարգից օգտվել որևէ եղանակով, որը կարող է ազդել Համակարգի ապահով և անխափան աշխատանքի վրա,
  2. Համակարգից օգտվել որևէ անօրինական կամ չթույլատրված նպատակով,
  3. իրականացնել գործողություններ Համակարգին կամ դրա որևէ մասին չթույլատրված հասանելիություն ստանալու նպատակով, այդ թվում՝ օգտագործելով այլ անձի մուտքային տվյալները,
  4. որևէ կերպ վերացնել, վնասել կամ շրջանցել Համակարգում առկա տեղեկատվական անվտանգության պատնեշները,
  5. որևէ եղանակով, այդ թվում՝ ավտոմատացված գործիքների կիրառմամբ, Համակարգից հավաքել և արտահանել տվյալներ, բացառությամբ եթե տվյալների արտահանումն ուղղակիորեն արտոնված և նախատեսված է Համակարգում Ձեզ հատկացված իրավասությունների շրջանակում։
 • Անվտանգության նկատառումներից ելնելով՝ Համակարգում կատարված յուրաքանչյուր գործողություն ավտոմատ կերպով գրանցվում և պահպանվում է անժամկետ։
 • Դուք եք պատասխանատվություն կրում Ձեր նույնականացման քարտի, ծածկագրերի կամ մուտքային անվան և գաղտնաբառի օգտագործմամբ կատարված բոլոր գործողությունների համար:
 • Լիազոր մարմինը և Օպերատորը պատասխանատվություն չեն կրում որևէ վնասի համար, որն առաջացել է Լիազոր մարմնի և Օպերատորի վերահսկողությունից դուրս գտնվող պատճառով։
 • ՀՀ օրենսդրության կամ սույն Ընդհանուր կանոնների խախտմամբ Համակարգից օգտվելու հետևանքով Հայաստանի Հանրապետությանը, Օպերատորին կամ երրորդ անձանց պատճառված վնասի համար Դուք պատասխանատվություն եք կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։
 • Օպերատորը գործադրում է իր բոլոր ջանքերը՝ ապահովելու համար Համակարգի մշտական հասանելիությունը։
 • Օպերատորը պարբերաբար կատարում է Համակարգի թարմացումներ և վերազինումներ։ Անհրաժեշտության դեպքում, Ձեզնից կարող է պահանջվել կատարել որոշ գործողություններ՝ կապված թարմացման կամ վերազինման հետ։
 • Պլանավորված թարմացման կամ վերազինման աշխատանքների ժամանակ Համակարգը կարող է անհասանելի լինել, որի վերաբերյալ Դուք կտեղեկացվեք www.armed.am կայքի միջոցով։
 • Համակարգի խափանումների համար Օպերատորը պատասխանատվություն է կրում անմիջապես Լիազոր մարմնի առջև:
 • Օպերատորը պատասխանատվություն չի կրում Համակարգի խափանումների համար, եթե դրանք հետևանք են իր վերահսկողությունից դուրս գտնվող հանգամանքների, այդ թվում, առանց սահմանափակման, ֆորս-մաժորային իրավիճակների։
 • Օպերատորը պատասխանատվություն չի կրում Համակարգի միջոցով ստացված անձնական տվյալների կամ այլ տեղեկատվության՝ անօրինական բացահայտման կամ օգտագործման, որևէ անձի կողմից Համակարգ անօրինական մուտքի կամ դրա չարտոնված կամ սխալ օգտագործման հետևանքով Ձեր կամ երրորդ անձանց կրած որևէ վնասի համար, սակայն պարտավորվում է գործադրել ոլորտում կիրառվող լավագույն գործիքները՝ անօրինական մուտքի և տվյալներին այլ անօրինական միջամտության հնարավորությունները բացառելու համար:
 • Դուք պարտավոր եք Օպերատորին անմիջապես տեղեկացնել, եթե Ձեզ հայտնի են դառնում սույն Ընդհանուր կանոնների խախտման, Համակարգի կամ դրանում պահվող անձնական տվյալների անվտանգության համար սպառնալիք կամ հնարավոր սպառնալիք հանդիսացող հանգամանքներ կամ իրավիճակներ։

Անձնական տվյալների գաղտնիության քաղաքականություն

 • Համակարգի միջոցով անձնական տվյալների մշակման կարգը, Համակարգում պահվող պացիենտի տվյալները դիտելու կանոնները, պացիենտի (կամ նրա օրինական ներկայացուցչի) համաձայնությամբ տեղեկատվությանը ծանոթանալու անձանց և վերջիններիս իրավասության շրջանակը, պացիենտի էլեկտրոնային տեղեկատվության հասանելիության պատուհան մուտք գործելու և նրա անձնական տվյալները դիտելու կարգը սահմանվում է ՀՀ օրենսդրությամբ։
 • Համակարգի միջոցով անձնական տվյալների մշակողներ հանդիսանում են Բաժանորդները և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Օպերատորն անձնական տվյալներ մշակում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջադրանքով՝ որպես լիազորված անձ։
 • «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի դրույթները պահպանելով` Բաժանորդը ապահովում է Համակարգում տվյալների թարմացումը, պացիենտների այցելությունների, մատուցվող ծառայությունների, բժշկական միջամտությունների, ախտորոշումների, նշանակումների, անձի առողջության և օրենքով սահմանված բժշկական տվյալների մուտքագրումը` համաձայն Լիազոր մարմնի կողմից հաստատված ընթացակարգի:
 • Համակարգում պահվող՝ պացիենտների անձնական տվյալները և բժշկական գաղտնիքը պաշտպանված են օրենքով։
 • Համակարգում մուտքագրված անձնական տվյալները պահվում են անժամկետ, եթե այլ բան սահմանված չէ ՀՀ օրենսդրությամբ։
 • Համակարգում գրանցվելու համար Ձեզնից կարող է պահանջվել տրամադրել էլեկտրոնային փոստի հասցե, հեռախոսահամար կամ այլ տվյալներ, ինչպես նաև ընտրել գաղտնաբառ։ Գրանցման ժամանակ Ձեր տրամադրած բոլոր տվյալները և Ձեր գաղտնագրված գաղտնաբառը պահվում են և օգտագործվում հետագա մուտքերի ժամանակ Ձեզ նույնականացնելու համար։ Ձեր տրամադրած էլեկտրոնային փոստի հասցեն և հեռախոսահամարն օգտագործվում են Ձեր գրանցումը վավերացնելու նպատակով, ինչպես նաև հետագայում վավերացում պահանջող այլ գործողությունների ժամանակ։ Ձեր տրամադրած էլեկտրոնային փոստի հասցեն և հեռախոսահամարը կարող են օգտագործվել նաև Ձեզ ծանուցումներ ուղարկելու համար։ Ձեր անձնական էջից Դուք կարող եք ցանկացած ժամանակ փոխել Ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն և հեռախոսահամարը։
 • Դուք եք պատասխանատու Ձեր տրամադրած էլեկտրոնային փոստի հասցեի և հեռախոսահամարի վավերության և հասանելիության համար։ Օպերատորը պատասխանատվություն չի կրում Ձեր տրամադրած էլեկտրոնային փոստի հասցեի և հեռախոսահամարի անվավերության, անհասանելիության կամ դրանցով ուղարկված տեղեկատվությունը երրորդ անձանց հասանելի դառնալու պատճառով Ձեր կրած որևէ վնասի համար։
 • Ձեզ Համակարգում գրանցելու և դրա միջոցով սպասարկելու նպատակով Համակարգը փոխկապակցված է Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմիններին պատկանող որոշ տվյալների բազաների և դրանցից ստանում է Ձեզ նույնականացնելու և այլ գործողություններ կատարելու համար անհրաժեշտ տվյալներ՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։
 • Ձեզ Համակարգում գրանցելու ժամանակ ստացված հետևյալ տվյալները պահվում և հետագայում օգտագործվում են Ձեզ նույնականացնելու համար՝ անուն, ազգանուն, ծննդյան տարի, ամիս, օր, հանրային ծառայությունների համարանիշ։
 • Յուրաքանչյուր Օգտատեր կարող է դիտել Համակարգում պահվող իր բժշկական տվյալները, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչված կամ մինչև 16 տարեկան անչափահաս այն անձանց անձնական տվյալները, որոնց օրինական ներկայացուցիչն է հանդիսանում և որոնց հետ նրա փոխկապակցվածության մասին Համակարգում առկա է համապատասխան տեղեկատվություն:
 • Համակարգում պահվող Ձեր անձնական տվյալները Ձեզնից բացի տեսանելի են միայն համապատասխան բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցմանը ներգրավված բուժաշխատողներին և դրանց ֆինանսավորումն ապահովող պետական մարմնին կամ ապահովագրական ընկերությանը՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ծավալով։
 • Ձեր առողջության ամբողջական պատմությունը կարող են դիտել միայն բժիշկները Ձեր համաձայնությամբ կամ շտապ և անհետաձգելի դեպքերի շրջանակում, եթե Դուք տվել եք դրա թույլտվությունը։
 • Եթե Դուք բուժաշխատող եք, ապա Դուք պարտավոր եք գաղտնի պահել Ձեր աշխատանքային պարտականությունները կատարելու ընթացքում Ձեզ հայտնի դարձած՝ պացիենտների անձնական տվյալները և դրանք օգտագործել բացառապես Ձեր աշխատանքային պարտականությունները կատարելու նպատակով անհրաժեշտ ծավալով և եղանակով։
 • Լիազոր մարմնին և Օպերատորին պացիենտների՝ Համակարգում պահվող անձնական տվյալները հասանելի չեն:
 • Լիազոր մարմինը Համակարգի միջոցով կարող է ստանալ ապանձնավորված հաշվետվություններ և վիճակագրություն՝ առանց Համակարգում առկա անձնական տվյալները մշակելու իրավունքի:

Օգտատերերի սպասարկում

 • Օպերատորն ունի սպասարկման կենտրոն, որը սպասարկում է հետևյալ հասցեներին գրավոր և էլեկտրոնային փոստով ներկայացվող դիմումներն ու բողոքները, ինչպես նաև զանգերի կենտրոնին կատարված զանգերը․
  ՀՀ, Երևան, Հր․ Ներսիսյան 14/1, 1/2 տարածք, +374 11 20 20 33, contact@armed.am
 • Գրավոր և էլեկտրոնային փոստով ուղարկված դիմումներն ու բողոքները սպասարկվում են 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
 • Սպասարկման կենտրոնը սպասարկում է բուժաշխատողներին և այն պացիենտներին, որոնք հարցեր կամ խնդիրներ ունեն՝ կապված իրենց անձնական էջ մուտք գործելու հետ։
 • Ձեր անձնական էջում կատարված գրառումների կամ տվյալների հետ կապված Օպերատորն իրավունք չունի աջակցություն ցուցաբերել կամ խորհուրդներ տալ։ Գրառումների կամ տվյալների մեկնաբանման համար անհրաժեշտ է դիմել Ձեզ բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություն մատուցած անձին։

Ուժի մեջ մտնելու ժամկետ և փոփոխություններ

 • Սույն Ընդհանուր կանոնները Ձեր նկատմամբ ուժի մեջ են մտնում Ձեր համաձայնությունը տալու պահից:
 • Սույն Ընդհանուր կանոններում ցանկացած ժամանակ կարող են կատարվել փոփոխություններ և լրացումներ՝ www.armed.am կայքում նոր տարբերակ հրապարակելու միջոցով։ Նոր տարբերակը Ձեր նկատմամբ ուժի մեջ կմտնի Ձեր համաձայնությունը տալու պահից:

Եզրափակիչ դրույթներ

 • Սույն Ընդհանուր կանոններով չկարգավորված հարցերը կարգավորվում են ՀՀ օրենսդրությամբ:
 • Սույն Ընդհանուր կանոնները կարգավորվում և մեկնաբանվում են ՀՀ օրենսդրության համաձայն, իսկ դրանց կապակցությամբ ծագած վեճերը ենթակա են լուծման բացառապես ՀՀ դատարաններում:
 • Սույն Ընդհանուր կանոնները կարող են հայերենից բացի հրապարակվել նաև այլ լեզուներով։ Տեքստերի միջև անհամապատասխանության դեպքում գերակայում է հայերենը՝ անկախ նրանից, թե Դուք որ լեզվով եք ծանոթացել տեքստին և տվել Ձեր համաձայնությունը։

Armed eHealth բջջային հավելվածի օգտագործման կանոններ եվ գաղտնիության քաղաքականություն

Տարբերակ 1.08

Սույն փաստաթուղթը սահմանում է ARMED eHealth բջջային հավելվածի (այսուհետ՝ Հավելված) օգտագործման կանոնները և տվյալների գաղտնիության քաղաքականությունը։
Սույն փաստաթուղթը (ներառյալ դրա հետագա փոփոխությունները և լրացումները) համարվում է Ձեր և Հավելվածի մատակարարի՝ SYLEX SA ընկերության (այսուհետ՝ Մատակարար) միջև կնքված պայմանագիր և գործում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ Դուք օգտագործում եք Հավելվածը։ Սույն փաստաթղթով սահմանվում են նաև Հավելվածի միջոցով Ձեզ տրամադրվող ծառայությունների մատուցման Ընդհանուր պայմանները։

Հավելվածը փոխկապակցված է և Ձեզ տալիս է սահմանափակ հասանելիություն Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային առողջապահության միասնական տեղեկատվական համակարգին (այսուհետ՝ Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգ)։ Ուստի՝ Հավելվածից օգտվելու համար Դուք պետք է նաև ծանոթանաք և ընդունեք Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի օգտագործման և տվյալների գաղտնիության Ընդհանուր կանոնները։

Հավելված մուտք գործելու համար գործողություններ կատարելով և սույն փաստաթղթին համաձայնություն տալով՝ Դուք հավաստում եք, որ ծանոթացել եք նաև Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի օգտագործման և տվյալների գաղտնիության Ընդհանուր կանոններին և ընդունում եք դրանց բոլոր դրույթները:

Ծառայություններ, մտավոր սեփականություն և օգտագործման լիզենզիա

 • Հավելվածը Ձեզ տալիս է սահմանափակ հասանելիություն Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգին, մասնավորապես՝ թույլ է տալիս դիտել Ձեր այցերը, ախտորոշումները և այլ տվյալներ Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգում Ձեր անձնական էջից, գրանցել ու չեղարկել այցեր, կատարել որոշակի այլ գործողություններ (Հավելյալ ծառայություններ)։
 • ՔՈՎԻԴ-19 համավարակի դեմ պայքարի միջոցառումներին աջակցելու նպատակով, որպես Հավելյալ ծառայություն, Հավելվածը Ձեզ թույլ է տալիս նաև դիտել Ձեր թեստավորման արդյունքները, Ձեր պատվաստումները, դիտել և ներբեռնել Ձեր՝ ՔՈՎԻԴ-ի դեմ պատվաստված լինելը հավաստող թվային սերտիֆիկատները և առողջացման սերտիֆիկատները:
 • Հավելվածում Ձեզ նույն ծավալով հասանելի կլինեն նաև այն անձանց անձնական էջերը, որոնց օրինական ներկայացուցիչն եք հանդիսանում և որոնց հետ Ձեր փոխկապակցվածության մասին Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգում առկա է համապատասխան տեղեկատվություն։
 • Հավելվածի միջոցով Ձեզ հասանելի Հավելյալ ծառայություններ մատուցողը «Էլեկտրոնային առողջապահության ազգային օպերատոր» փակ բաժնետիրական ընկերությունն է (այսուհետ՝ Օպերատոր), որը կառավարում և սպասարկում է Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ կնքված կոնցեսիայի պայմանագրի հիման վրա։
 • Հավելվածի և դրա տարրերի նկատմամբ մտավոր սեփականության բոլոր իրավունքները պատկանում են SYLEX SA ընկերությանը և/կամ Օպերատորին կամ վերջիններս ունեն դրանց օգտագործման անհրաժեշտ լիցենզիաները։
 • Ձեզ տրվում է Հավելվածի օգտագործման անհատույց, անժամկետ, հետկանչելի և ոչ բացառիկ իրավունք՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։
 • Հավելվածը Ձեզ չի վաճառվում, և դրա նկատմամբ Ձեզ մտավոր սեփականության որևէ իրավունք չի փոխանցվում։
 • Դուք իրավունք չունեք Հավելվածը կրկնօրինակել, բազմացնել, վերամշակել, ձևափոխել, մշակել ածանցյալ ծրագրեր կամ հավելվածներ կամ Հավելվածն օգտագործել որևէ այլ՝ չարտոնված եղանակով։

Տեղեկատվական անվտանգություն

 • Հավելվածը բեռնելու և դրանից օգտվելու համար Ձեր սարքը պետք է բավարարի առնվազն հետևյալ պայմաններին․
  • ունենա կայուն ինտերնետ կապ
  • լինի տեխնիկապես սարքին, վիրուսներից, այլ վնասարար և/կամ անհամատեղելի ծրագրերից զերծ։
 • Դուք եք պատասխանատվություն կրում Ձեր սարքի օգտագործմամբ կատարված բոլոր գործողությունների համար: Ձեր սարքի վրա տեղադրված Հավելվածի միջոցով կատարված ցանկացած գործողություն կհամարվի Ձեր կողմից կատարված։
 • Դուք պարտավոր եք`
  • Հավելվածից օգտվել ՀՀ օրենսդրությանը, սույն փաստաթղթին և Օպերատորի կողմից սահմանված այլ կանոններին ու պայմաններին համապատասխան` առանց խախտելու երրորդ անձանց իրավունքներն ու շահերը,
  • Հավելվածն օգտագործել բացառապես այն նպատակով, որի համար Ձեզ տրամադրվել է Հավելվածին հասանելիություն,
  • Հավելվածում գրանցվելուց հետո հեռախոսը կամ այլ սարքը, որի վրա տեղադրված է Հավելվածը, հասանելի չդարձնել երրորդ անձանց:
 • Արգելվում է՝
  • Հավելվածից օգտվել որևէ եղանակով, որը կարող է ազդել Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի և/կամ Հավելվածի ապահով և անխափան աշխատանքի վրա,
  • Հավելվածից օգտվել որևէ անօրինական կամ չթույլատրված նպատակով,
  • իրականացնել գործողություններ Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգին և/կամ Հավելվածին կամ դրանց որևէ մասին չթույլատրված հասանելիություն ստանալու նպատակով,
  • որևէ եղանակով վերացնել, վնասել կամ շրջանցել Հավելվածում առկա տեղեկատվական անվտանգության պատնեշները։
 • Անվտանգության նկատառումներից ելնելով՝ Հավելվածի միջոցով կատարված յուրաքանչյուր գործողություն ավտոմատ կերպով գրանցվում և պահպանվում է։
 • Հավելվածի բարելավման նպատակով ժամանակ առ ժամանակ կարող են կատարվել Հավելվածի թարմացումներ՝ թողարկելով նոր տարբերակներ։

Պատասխանատվություն

 • Հավելվածը Ձեզ տրամադրվում է ինչպես որ կա, և Դուք այն օգտագործում եք Ձեր պատասխանատվությամբ։
 • Մատակարարը և Օպերատորը չեն երաշխավորում, որ Հավելվածը և Հավելյալ ծառայությունները կաշխատեն առանց թերությունների կամ այլ խնդիրների, սակայն պարտավորվում են գործադրել ողջամիտ ջանքեր Հավելվածի և Հավելյալ ծառայությունների թերություններն ու խնդիրները բացառելու համար։
 • ՀՀ օրենսդրության, Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգից օգտվելու կանոնների կամ սույն փաստաթղթի խախտմամբ Հավելվածից օգտվելու հետևանքով Մատակարարին, Օպերատորին կամ երրորդ անձանց պատճառված վնասի համար Դուք պատասխանատվություն եք կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։
 • Մատակարարը և Օպերատորը պատասխանատվություն չեն կրում երրորդ անձանց անօրինական գործողությունների, նրանց կողմից Հավելված անօրինական մուտքի, դրա չարտոնված կամ սխալ օգտագործման հետևանքով Ձեր կրած որևէ վնասի համար, սակայն պարտավորվում են գործադրել ոլորտում կիրառվող լավագույն գործիքները՝ անօրինական մուտքի և տվյալներին այլ անօրինական միջամտության հնարավորությունները բացառելու համար:
 • Մատակարարը և Օպերատորը պատասխանատվություն չեն կրում Հավելվածի և Հավելյալ ծառայությունների խափանումների համար, եթե դրանք հետևանք են իրենց վերահսկողությունից դուրս գտնվող հանգամանքների։

Անձնական տվյալների գաղտնիության քաղաքականություն

 • Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի միջոցով անձնական տվյալների մշակման կարգը սահմանվում է ՀՀ օրենսդրությամբ և համակարգի օգտագործման կանոններով։
 • Հավելվածում գրանցվելու համար Ձեզնից պահանջվում է տրամադրել Ձեր անունը, ազգանունը, ծննդյան տվյալները կամ հանրային ծառայությունների համարանիշը, ինչպես նաև հեռախոսահամարը, որոնք օգտագործվում են Ձեզ նույնականացնելու և Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգում Ձեր անձնական էջի հետ կապ հաստատելու համար։
 • Գրանցման ժամանակ Ձեր տրամադրած տվյալներն ինքնաշխատ կերպով պահվում են Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգում և օգտագործվում են Ձեզ նույնականացնելու նպատակով, ինչպես նաև կարող են օգտագործվել լիազոր մարմինների կամ Ձեր պահանջով՝ նույնականացման գործընթացի ստուգման նպատակով։
 • Ձեր տրամադրած հեռախոսահամարն օգտագործվում է Ձեր գրանցումը վավերացնելու նպատակով, ինչպես նաև կարող է օգտագործվել հետագայում՝ վավերացում պահանջող այլ գործողությունների ժամանակ։ Ձեր տրամադրած հեռախոսահամարը կարող է օգտագործվել նաև Ձեզ ծանուցումներ ուղարկելու համար։
 • Տրամադրելով հեռախոսահամար՝ Դուք երաշխավորում եք, որ այն պատկանում է Ձեզ, և պատասխանատվություն եք կրում դրա վավերության և հասանելիության համար։
 • Մատակարարը և Օպերատորը պատասխանատվություն չեն կրում Ձեր տրամադրած հեռախոսահամարի անվավերության, անհասանելիության կամ դրա միջոցով ուղարկված տեղեկատվությունը երրորդ անձանց հասանելի դառնալու պատճառով Ձեր կրած որևէ վնասի համար։
 • Բոլոր Հավելյալ ծառայություններին և Ձեր առողջության ամբողջական պատմությանը հասանելիություն ստանալու, ինչպես նաև Հավելվածում Ձեր էջի վերականգնման համար Ձեզնից կարող է պահանջվել անցնել լրացուցիչ նույնականացում՝ Հավելվածի միջոցով նկարելով Ձեր դեմքը։
 • Լրացուցիչ նույնականացումն իրականացվում է ավտոմատացված եղանակով կամ Օպերատորի աշխատակիցների կողմից, որոնք Ձեր դեմքի նկարները համեմատում են Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգում առկա՝ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Բնակչության պետական ռեգիստրի տվյալների բազայից ստացված Ձեր լուսանկարի հետ։ Լրացուցիչ նույնականացում անցնելու համար նկարելով Ձեր դեմքը՝ Դուք Օպերատորին տալիս եք համաձայնություն՝ այդ նպատակով դիտելու Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգում առկա Ձեր լուսանկարը։
 • Լրացուցիչ նույնականացման ժամանակ Հավելվածին անհրաժեշտ է թույլատրել օգտագործել Ձեր սարքի տեսախցիկը։ Հավելվածը տեսախցիկն օգտագործում է բացառապես լրացուցիչ նույնականացման ժամանակ Ձեր դեմքը նկարելու նպատակով և տեսախցիկի միջոցով հասանելիություն չի ստանում Ձեր սարքում առկա անձնական կամ այլ տվյալներին, դրանք չի հավաքում, չի պահպանում, չի փոխանցում և որևէ կերպ չի օգտագործում։
 • Բժշկական հաստատության տարածք Ձեր ժամանումը հաստատելու և բժշկին տեղեկացնելու համար Հավելվածին անհրաժեշտ է թույլատրել օգտագործել Ձեր սարքի գտնվելու վայրի մասին տեղեկությունը։ Հավելվածն օգտագործում է Ձեր սարքի գտնվելու վայրի մասին տեղեկությունը միայն Ձեր ժամանումը հաստատելիս և հասանելիություն չի ստանում Ձեր սարքում առկա անձնական կամ այլ տվյալներին, դրանք չի հավաքում, չի պահպանում, չի փոխանցում և որևէ կերպ չի օգտագործում։
 • Հավելվածն օգտագործելիս հնարավոր է ընտրել և փոխել Հավելվածի լեզուն։ Ընտրված լեզվի վերաբերյալ տվյալները պահվում են այնքան ժամանակ, քանի դեռ Դուք շարունակում եք Հավելվածն օգտագործել։
 • Առցանց խորհրդատվության ծառայությունից օգտվելու համար Հավելվածին անհրաժեշտ է թույլատրել օգտագործել Ձեր սարքի տեսախցիկը և ձայնը (աուդիո)։ Հավելվածը տեսախցիկը և ձայնը (աուդիո) օգտագործում է բացառապես առցանց խորհրդատվության ծառայության շրջանակում տասազանգը կազմակերպելու նպատակով։ Հավելվածը տեսախցիկի միջոցով կամ այլ կերպ հասանելիություն չի ստանում Ձեր սարքում առկա անձնական կամ այլ տվյալներին, դրանք չի հավաքում, չի պահպանում, չի փոխանցում և որևէ կերպ չի օգտագործում։

Վճարային քարտերով վճարումների կանոններ

 • Հավելվածի միջոցով հնարավոր է վճարել բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների դիմաց։ Վճարումները սպասարկում է Հավելվածի գործընկեր բանկը (այսուհետ՝ Սպասարկող Բանկ)։
 • Հավելվածի միջոցով բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների դիմաց վճարելու համար անհրաժեշտ է Ձեր անձնական էջում մուտքագրել Visa, MasterCard/Maestro կամ ԱրՔա վճարային քարտի տվյալներ՝ լրացնելով անհրաժեշտ դաշտերը։
 • Վճարում կատարելու համար հնարավոր է նաև Հավելվածում` Ձեր անձնական էջում կցել Visa, MasterCard/Maestro կամ ԱրՔա վճարային քարտ՝ լրացնելով անհրաժեշտ դաշտերը։ Այս դեպքում հետագա վճարումները կարելի է կատարել կցված քարտով՝ առանց յուրաքանչյուր անգամ լրացնելու քարտային տվյալներ։
 • Անվտանգության նկատառումներից ելնելով՝ Հավելվածին քարտ կցելու դեպքում քարտի տվյալները վավերացնելու նպատակով քարտից կգանձվի 10 ՀՀ դրամ, որն անմիջապես հետ կվերադարձվի։
 • Դուք ցանկացած ժամանակ կարող եք ջնջել Հավելվածին կցված քարտի տվյալները և կցել այլ քարտ։
 • Հավելվածում Ձեր մուտքագրած քարտի տվյալները պահպանվում են միայն Սպասարկող Բանկի պրոցեսինգային կենտրոնում, և տվյալների պահպանումը համապատասխանում է PCI DSS հավաստագրի պահանջներին:
 • Հավելվածում լրացված կամ ինքնաշխատ կերպով ստացված, վճարման համար անհրաժեշտ տվյալները փոխանցվում են Սպասարկող Բանկին՝ վերջինիս կողմից վճարումը հաջողելու համար։
 • Սպասարկող Բանկին չեն փոխանցվում բժշկական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ։
 • Հավելվածի միջոցով կատարված վճարային գործողությունների, քարտային գործարքների պարզաբանման հարցերով Դուք/վճարողը պետք է դիմեք քարտը թողարկող Բանկին։
 • Դուք պարտավոր եք գաղտնի պահել հավելված մուտք գործելու համար օգտագործվող Ձեր մուտքային անունն ու գաղտնաբառը, առցանց վճարումներ կատարելու նպատակով օգտագործվող վճարային միջոցների/քարտերի տվյալները և ոչ մի դեպքում նշված տեղեկատվությունը չհայտնել որևէ երրորդ անձի։
 • Ձեզ մատուցված ծառայությունների համար կատարված վճարումների մասին տվյալները պահպանվում են Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգում, և հասանելի են Ձեզ և տվյալ բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունը մատուցած անձին։
 • Հավելվածի միջոցով վճարում կատարելու դեպքում Դուք պարտավոր եք ճիշտ, ամբողջական ու պատշաճ կերպով լրացնել պահանջվող տվյալները, և կրում եք պատասխանատվություն սխալ կամ կեղծ տվյալներ լրացնելու, ինչպես նաև առանց քարտապանի համաձայնության նրա քարտի տվյալները լրացնելու, դրանով կատարված վճարումների և դրա հետևանքով պատճառված վնասների համար։
 • Հավելվածի միջոցով վճարումներ կատարելիս Ձեզնից միջնորդավճար չի գանձվում։
 • Մատակարարը, Օպերատորը և Սպասարկող Բանկը պատասխանատվություն չեն կրում քարտը թողարկող բանկի կողմից սահմանված քարտի օգտագործման կանոնների ու պայմանների խախտմամբ կատարված վճարումների և դրանց հետևանքով պատճառված վնասների համար:
 • Հավելվածի միջոցով վճարում կատարելու համար գործողություններ կատարելով՝ Դուք համաձայնում եք, որ Սպասարկող Բանկը (անկախ իրականացման ձևից և եղանակից, այդ թվում՝ ավտոմատացված, տեխնիկական ցանկացած միջոցներ կիրառելով կամ առանց դրանց), «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով և սահմաններում մշակի, օգտագործի վճարումն իրականացնելու կապակցությամբ Հավելվածի միջոցով Ձեր հայտնած անձնական տվյալները։ Սպասարկող Բանկին համապատասխան պահանջ ներկայացնելու դեպքում բանկը կուղղի, կոչնչացնի իր մոտ պահվող Ձեր անձնական տվյալները, կդադարեցնի դրանց մշակումը, կվերացնի նշված համաձայնությունը կամ տվյալների մշակման հետ կապված այլ գործողություն կկատարի, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ և/կամ Սպասարկող Բանկի ներքին իրավական ակտերով այլ բան նախատեսված չէ:

Ուժի մեջ մտնելու ժամկետ և փոփոխություններ

 • Սույն փաստաթուղթը Ձեր նկատմամբ ուժի մեջ է մտնում, երբ Դուք տալիս եք Ձեր համաձայնությունը։
 • Սույն փաստաթղթում ցանկացած ժամանակ կարող են կատարվել փոփոխություններ և լրացումներ՝ դրանք հրապարակելով փաստաթղթի նոր, թարմացված խմբագրության (տարբերակի) տեսքով։
 • Նոր տարբերակը Ձեր նկատմամբ ուժի մեջ է մտնում, երբ Դուք տալիս եք Ձեր համաձայնությունը:

Եզրափակիչ դրույթներ

 • Սույն փաստաթղթով չկարգավորված հարցերը կարգավորվում են Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի օգտագործման և տվյալների գաղտնիության ընդհանուր կանոններով և ՀՀ օրենսդրությամբ:
 • Սույն փաստաթուղթը կարգավորվում և մեկնաբանվում է ՀՀ օրենսդրության համաձայն։
 • Սույն փաստաթղթի և Հավելվածի օգտագործման կապակցությամբ ծագած վեճերը ենթակա են լուծման բացառապես ՀՀ իրավասու դատարաններում:
 • Սույն փաստաթուղթը կարող է հայերենից բացի հրապարակվել նաև այլ լեզուներով։ Տեքստերի միջև անհամապատասխանության դեպքում գերակայում է հայերենը՝ անկախ նրանից, թե Դուք որ լեզվով եք ծանոթացել տեքստին և տվել Ձեր համաձայնությունը։

Սպասարկում

 • Հավելվածի և Հավելյալ ծառայությունների վերաբերյալ հարցերի, առաջարկների և բողոքների համար կարող եք դիմել՝ ՀՀ, Երևան, Հր․ Ներսիսյան 14/1, 1/2 տարածք, հեռ․՝ +37411202033, էլ․ փոստ՝ contact@armed.am